Make your own free website on Tripod.com

תיבת טקסט: כללים:
Ö	תחילת כוננות בכל ערב בשעה 20:00
יש להודיע בביפר על תחילת הכוננות ועל כל 
הזזה של האמבולנס.
Ö	סיום כוננות בכל בוקר בשעה 6:00 אוטומטית.
Ö	יש לדווח למד"א על כל עיכוב/הקדמה.

חובה לוודא בתחילת כל משמרת:
Ö	המצאות כונן שני וקביעת מקום מפגש.
Ö	אמבולנס מתודלק.
Ö	מוניטור + פלס תקינים וטעונים.
Ö	בלוני חמצן מלאים ותקינים בהתאם לטבלה  
Ö	שבאמבולנס. 
Ö	בדיקת ציוד – כללית.

מקרא לביפרים:

  ביפר : 6106666    #ביפר : 1-705-21-21-21
                בוגרים
שם	(	ביפר	נייד
אודי	9362488	48143#	057-697001
איציק	9363085	45892	050-505095
אסף	9363829	26999	050-478899
גולן	9363764	48144#	058-931050
יאיר	9063614	48188#	058-323475
מנשה	9362865	48140#	054-523263
מרב	9363186	 48145#	051-392167
משה	9363426	48141#	052-806165
ניר	9063084	48138#	050-354999
אופיר	9362739	48142#	067-499331
אופיר ח.	9363174	48146#	050-227182
אלעזר		48111#	052-953607
שקד	9362013	48105#	054-234244
נוער		48135#	
אמבולנס	101	30950	051-967749
               נוער
שם	(	שם	(
גלעד ב.	9362210	טוהר	9363085
הילה	9362124	נאור	9362463
ורד	9362245	אביגיל	9363818
חוי	9362796	טלי	9363046